• Racketcentrum Ramele
  • Tennishal Stadshagen Zwolle
  • Tennishal de Pothoek Markelo
  • Tennishal Bathmen
  • Tennis Inn
  • Racket & Fit Center Borne
  • De Stouwe

Reglement

A. Algemeen

1. Federatie Tennishallen Oost Nederland

 

De indoor wintercompetities worden georganiseerd door de FTO (Federatie Tennishallen Oost Nederland). De competitiewedstrijden worden gespeeld in ruim twintig tennishallen, die bij de FTO zijn aangesloten.

 

2. Functie Competitie Reglement

De functie van het Competitie Reglement is:

1. Een reglement volgens welke FTO competitiewedstrijden dienen te worden gespeeld.

2. Een handleiding voor deelnemers aan de FTO seniorencompetities, volgens welke deze dienen te handelen in situaties waarin door partijen wordt getwijfeld over de juiste toepassing van het reglement en ‘onderling overleg’ tussen partijen niet tot overeenstemming leidt.

3. Een kennisbron voor FTO rechtspraak betrokken personen (FTO wedstrijdcommissie).                 
4. Een dwingende richtlijn bij het nemen van beslissingen door de FTO wedstrijdcommissie.

Het FTO Competitie Reglement is in de loop der jaren voortdurend onderhevig aan wijzigingen en aanvullingen als gevolg van in de praktijk voorkomende situaties. In het reglement wordt ernaar gestreefd de ‘nuchtere regels’ zo mogelijk toe te lichten met ‘Gevallen’ en ‘Vragen’ uit de praktijk. Zoals gebruikelijk in de tennissport zal in ‘Gevallen’ waarin het Competitie Reglement niet voorziet na hoor en wederhoor van partijen door de wedstrijdcommissie een bindende beslissing worden genomen.

 

3. Competitiesoorten en speeldagen

De FTO competitie bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Dames Vrijdag:         het streven is een poulegrootte van 5 teams, met 8 speeldagen (uit & thuis)

- Dames Zaterdag:      het streven is een poulegrootte van 8 teams, met 7 speeldagen

- Heren Zaterdag:       het streven is een poulegrootte van 7 teams, met 12 speeldagen

- Gemengd Zaterdag: het streven is een poulegrootte van 7 teams, met 12 speeldagen
De poulegrootte is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

 

4. Speeltijden

De Dames Vrijdag wordt gespeeld tussen 9.00 en 13.00 uur.

De Dames, Heren en Gemengd Zaterdag wordt gespeeld tussen 9.00 en 20:00 uur.
 

5. Aanmeldingsprocedure

Een team kan inschrijven via toernooi.nl. Ook kan men zich aanmelden door het ingevulde inschrijfformulier te sturen naar de FTO. Het team wordt geacht zich voor 1 juli 2017 (zaterdagcompetitie) aan te melden.  Na 1 juli kunnen teams alleen nog worden geplaatst indien er plaats is in de poule en er wordt dan € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

6. Terugtrekken team

Na inschrijving is deelname definitief. Terugtrekking betekent dat het volledige inschrijfgeld moet worden betaald.

 


 

 

7. Competitieklasse

De FTO competities worden ingedeeld in verschillende klassen. Aangemelde teams worden op speelsterkte ingedeeld.

 

8. Inschrijfgeld 2017-2018

De hoogte van het inschrijfgeld is:

- Dames Vrijdag                       € 330,-

- Dames Zaterdag                   € 340,-

- Heren Zaterdag                     € 570,-

- Gemengd Zaterdag              € 570,-

 

9. Wedstrijdbescheiden

In de maand augustus ontvangt de aanvoerder van elk team per mail een set wedstrijdbescheiden. Deze wedstrijdbescheiden bevatten de volgende formulieren:

- Een competitieprogramma

- Een adressenlijst van de hallen, met voorgeschreven schoeisel

- Het competitie reglement

- Een teamlijst met alle gegevens van de spelers

Op verzoek kunnen de wedstrijdbescheiden per post worden toegestuurd.

 

10. Wijze van betaling

Bij de wedstrijdbescheiden treft u eveneens de nota met de competitiebijdrage aan.

Bij een ander factuuradres (bijvoorbeeld bedrijf of sponsor) dient de aanvoerder zelf  te zorgen voor het doorsturen van de nota. De aanvoerder blijft verantwoordelijk voor de volledige betaling.

Deze nota moet voor 1 oktober 2017 worden betaald.

Een team dat niet binnen een door de penningmeester vast te stellen redelijke termijn heeft voldaan aan zijn financiële verplichting, kan verdere deelname aan de competitie worden ontzegd.

 

 

 

 

 

 

                                              


 

 

B. De competitie

 

1. Speelgerechtigd

Om deel te kunnen nemen aan de FTO competitie dienen spelers op de eerste speeldag de leeftijd van 17 jaar te hebben bereikt. Als men jonger is dan 17 jaar kan dispensatie worden verleend door het wedstrijdsecretariaat.

 

2. Team samenstelling

Teamleden dienen zoveel te beschikken over een gelijke speelsterkte. Indien de speelsterkte binnen een team ver uiteenloopt, wordt het team ingedeeld aan de hand van de sterkste speler, dit ter beoordeling van de competitieleider.

 

3. Invullen wedstrijdformulier

De aanvoerders (of diens plaatsvervangers) zijn verplicht voor aanvang van de wedstrijd de opstelling van hun team op het wedstrijdformulier in te vullen en na controle met de opstelling van de tegenstander voor akkoord te paraferen.

Het initiatief voor het invullen van het wedstrijdformulier dient uit te gaan van het thuisspelende (= eerst genoemde) team.

Tevens zijn de aanvoerders verplicht de speelsterktepasjes te tonen van de spelers die op de betreffende competitiedag deel uitmaken van het team.

Na afloop van de wedstrijd dienen de aanvoerders te tekenen voor akkoord met de uitslagen.

 

Let op:

1. Een niet van te voren ingevuld wedstrijdformulier betekent dat de teamopstelling door beide teams wordt geaccepteerd.

2. Het invullen van het wedstrijdformulier na afloop van de wedstrijd is voor eigen risico van de teams. Dit betekent dat een ingediend protest ten aanzien van de teamopstelling niet in behandeling wordt genomen.

 

Onregelmatigheden betreffende de opstelling kunnen eventueel voor aanvang van de wedstrijd worden genoteerd. Men kan dan "onder protest spelen" (zie richtlijnen voor het indienen van een protest).

 

a. Teamopstelling

Bij de teamopstelling wordt gebruik gemaakt van de KNLTB dubbelspel speelsterkteregeling (zie verder onder punt c, d en e).

 

b. Invallers

Een invaller mag geen hogere speelsterkte hebben dan degene voor wie wordt ingevallen en hij/zij dient een geldige KNLTB of FTO spelerspas te kunnen tonen. Voor uitzonderingen dient men van tevoren contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat.

Het uitkomen voor meer dan één team in dezelfde poule is niet toegestaan.

Het uitkomen voor twee verschillende teams op één competitiedag in dezelfde competitiesoort in dezelfde poule is niet toegestaan.

 

 

c. Opstelling gemengd team

Deze competitie bestaat uit het spelen van een damesdubbel, een herendubbel en twee gemengd dubbels. Verplichte volgorde van spelen: 

1e uur:            1 damesdubbel en 1 herendubbel

2e uur:            2 gemengd dubbels

Het puntentotaal van het 1e GD moet hetzelfde of lager zijn dan het 2e GD.

Het puntentotaal van het 2e GD moet hetzelfde of hoger zijn dan het 1e GD.

 

d. Opstelling heren en dames team

Deze competitie bestaat uit het spelen van 4 heren-/damesdubbels.

Verplichte volgorde van spelen:

1e uur:            1e en 2e herendubbel/damesdubbel.

2e uur:            3e en 4e herendubbel/damesdubbel in gewijzigde samenstelling. 

Het puntentotaal van het 1e HD/DD moet hetzelfde of lager zijn dan het 2e HD/DD.

Het puntentotaal van het 2e HD/DD moet hetzelfde of hoger zijn dan het 1e HD/DD.

 

De 3e en 4e HD/DD combinatie wordt gevormd door die spelers die in de 1e en de 2e HD/DD niet samen gespeeld hebben, de 3e HD/DD combinatie wordt gevormd door twee spelers die samen een lager of hetzelfde aantal speelsterktepunten hebben, als de 4e HD/DD combinatie.                Het is dus mogelijk dat de 3e HD/DD combinatie een lager aantal speelsterkte punten heeft dan de 1e HD/DD combinatie.

 

e. 5e en 6e speler

Zowel in de gemengde als in de heren/dames competitie kan men ook een 5e en of 6e speler laten meespelen. De opstelling van deze speler dient te voldoen aan de onder 3c en 3d genoemde speelsterkteregeling.

 

4. Deelname aan meerdere competities

Het is mogelijk om zowel aan de heren- of damescompetitie als aan de gemengde competitie deel te nemen. Bij deelname aan twee zaterdagcompetities kan in principe geen verhinderdata worden opgegeven.

 

5. Richtlijnen voor het indienen van een protest

Indien de teamopstelling op het wedstrijdformulier heeft plaatsgevonden kunnen door één of beide aanvoerders onjuistheden in deze opstelling worden geconstateerd. Men kan dan eventueel "onder protest spelen". Dit dient voor de aanvang van de wedstrijd mondeling te worden meegedeeld aan de aanvoerder of plaatsvervanger van de tegenpartij die eventueel in "overtreding" is.                                                                                                                                                Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen op het officiële wedstrijdformulier geplaatst met daarbij onder aan de bladzijde: “onder protest gespeeld door team”: …………     

Hierna moeten beide aanvoerders het wedstrijdformulier ondertekenen.

Degene die het protest gaat indienen dient op de achterzijde van het wedstrijdformulier in het kort de reden van het protest te omschrijven en te voorzien van zijn of haar handtekening en eveneens te laten ondertekenen door de aanvoerder van de tegenpartij. Het wedstrijdformulier wordt hierna ingeleverd hij het dienstdoende personeel in de hal met de opmerking dat "onder protest" is gespeeld. De wedstrijdcommissie zal het protest behandelen en na hoor en wederhoor eventueel besluiten de wedstrijd over te laten spelen of de einduitslag aan te passen. De wedstrijdcommissie zal haar bevindingen en de eventueel te nemen sancties meedelen aan de betrokken teams.

 

C. De wedstrijdregels

 

1. Duur wedstrijd

Een FTO competitie wedstrijd bestaat uit vier dubbel speelpartijen. Er wordt op twee naast elkaar liggende banen gespeeld. Wedstrijdduur: 2 sets tot 5 games, met tiebreak op de stand 4-4. Maximum speeltijd per partij 60 minuten. Het einde van de speeltijd wordt aangegeven middels een geluidssignaal. Het einde van de speeltijd is tevens het begin van de volgende speeltijd.     Teams kunnen voor aanvang van de wedstrijd onderling besluiten om de eerste twee partijen volledig uit te spelen en aansluitend te starten met de 3e en 4e partij. De totale wedstrijd duurt inclusief inspelen twee uur.

 

2. Puntentelling

Iedere dubbel speelt twee sets tot 5, in totaal dus 8 sets. Elke gewonnen set levert 1 setpunt op. Men speelt 8 sets, dus kunnen uitslagen voorkomen van 8-0, 7-1, 6-2, 5-3 en 4-4.

 

3. Wanneer setwinnaar

In de set wordt gespeeld tot 5 games. De dubbelcombinatie die het eerst 5 games heeft gehaald, is setwinnaar, dus kunnen uitslagen voorkomen van 5-1, 5-2, 5-3.

Bij de stand 4-4 wordt een tiebreak gespeeld. De winnaar van de tiebreak wint dan de set met 5-4.

 

4. Tijdsein

Na het 1e en 2e uur klinkt een geluidssignaal. Men dient dan meteen te stoppen met de partij (tenzij voor aanvang van de wedstrijd in overleg is afgesproken om de eerste 2 partijen volledig uit te spelen). De slagenwisseling tijdens het geluidssignaal telt niet meer mee voor de stand. Indien de stand tijdens het geluidssignaal volledig gelijk is (bijvoorbeeld 3-3, 30-30) dan wordt door de aan beurt zijnde speler geserveerd voor een beslissende extra slagenwisseling.

 

Wat nu te doen?

Is de stand 3-2 voor combinatie A: A is setwinnaar (3-2 op het wedstrijdformulier invullen in het voordeel van A).

Is de stand 3-3 en 15-0  in de game voor combinatie A, A is setwinnaar (4-3 op het wedstrijd- formulier invullen in het voordeel van A).

Is de stand 3-3 en in de game 0-0 en combinatie B is aan de beurt voor de service dan serveert combinatie B voor 1 slagenwisseling. Stel dat B het winnende punt scoort dan is het 15-0 en is B setwinnaar (4-3 noteren op het wedstrijdformulier in het voordeel van B).

De stand is 4-4 in de set en men is inmiddels bezig met het spelen van een tiebreak. Is de stand 4-1 in de tiebreak voor combinatie A, dan onmiddellijk stoppen want A is setwinnaar (5-4 noteren op het wedstrijdformulier in het voordeel van A).

Is de stand 3-3 in de tiebreak, dan op het geluidssignaal onmiddellijk stoppen. Om de winnaar vast te stellen, serveert de aan de beurt zijnde speler voor de laatste slagenwis­seling. Stel dat B aan de beurt is om te serveren, dan serveert B voor de laatste slagenwisseling. Stel dat B het winnende punt scoort, dan is B setwinnaar (5-4 noteren op het wedstrijdformulier in het voordeel van B).

 

 

Indien binnen 1 uur de eerste set van de partij nog niet is afgespeeld, dan zal het tijdsein het einde inluiden van de 1e set. Op dat moment moet men echter nog wel beginnen met de 2e set en wel als volgt: de combinatie die aan de beurt is om te serveren serveert voor één slagenwisseling. Winnaar van deze slagenwisseling (er moet wel één punt gemaakt worden) wint dan de 2e set.

Indien het eindsignaal klinkt van het 2e uur en er moet nog een beslissende slagenwisseling plaatsvinden, dient aan de volgende gebruikers van de baan verzocht te worden even te wachten.

Na de beslissende slagenwisseling dient men de baan dan onmiddellijk te verlaten.

 

5. Wisselen van speelhelft

Men is verplicht van speelhelft te wisselen, zoals dat gebruikelijk is bij de regels van het tennisspel. In onderling overleg voor aanvang van de wedstrijd kan besloten worden pas na het spelen van een set te wisselen.

 

6. Begin tweede set

De ontvangende partij bij het spelen van de laatste game c.q. het eerste punt van de tiebreak van de 1e set, begint in de 2e set met de service.

 

 7. Verplaatsen van een wedstrijd

Voor een goed verloop van de competitie is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan het vastgestelde wedstrijdschema. Indien een team niet compleet is dient men tijdig voor invallers te zorgen!                                                                                                                                                                Het verplaatsen van wedstrijden is behoudens noodgevallen in principe niet mogelijk.              Indien een wedstrijd toch moet worden verplaatst dan gelden de volgende regels:

1. De verplaatsingskosten bedragen € 35, - te betalen door het team dat de aanvraag indient.

2. In overleg met de aanvrager biedt de FTO één nieuwe speeldatum aan om een wedstrijd te verplaatsen.

3. Indien één van beide teams niet akkoord gaat met de inhaaldatum, dan geldt de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijddatum.

4. Indien vervolgens het verzoekende team alsnog niet akkoord gaat met de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum en vervolgens niet of slechts gedeeltelijk komt opdagen dan worden de niet gespeelde partijen voor het betreffende team verloren verklaard.

 

8. Niet uitspelen van een wedstrijd

Kan een wedstrijd door overmacht (bijvoorbeeld uitvallen van licht) niet worden uitge­speeld,     dan zal de competitieleiding een nieuwe datum en tijd vaststellen. De tot dan bereikte stand wordt gehandhaafd.

 

9. Te laat komen of niet komen opdagen

Bij afwezigheid van een volledig team dient het wel aanwezige team direct telefonisch contact te zoeken met het afwezige team. 

De volgende regels gelden voor te laat komen of niet op komen dagen:  

a.  0-15 minuten te laat: beginnen met 0-3 achterstand

b.  15-30 minuten te laat: 1e set van de 1e en 2e partij wordt verloren verklaard.

Stand 0-2. Men dient te starten met de 2e set van de 1e en 2e partij. 

C.  30-60 minuten te laat: 1e en 2e partij wordt verloren verklaard. Stand 0-4. Men dient te starten met de 3e en 4e partij.

d.  meer dan 60 minuten te laat: de wedstrijd wordt als verloren verklaard. Uitslag 0–8.

 

Indien het aanwezige team 30 minuten na aanvang van de wedstrijd vertrekt en het afwezige team binnen 30 minuten komt opdagen wordt de uitslag  4-4. Het aanwezige team dient dus minimaal 60 minuten te wachten voordat de wedstrijd met 8-0 gewonnen wordt verklaard. 

 

Bij afwezigheid van een gedeelte van het team dienen de wel aanwezige spelers de partijen te spelen die mogelijk zijn. Voor de niet aanwezige spelers gelden voorgaande regels mbt te laat komen cq. niet op komen dagen.  

 

Wanneer een team voor de 2e keer niet is komen opdagen zonder opgave van redenen wordt een boete opgelegd van € 100,- en wordt het team uit de competitie genomen. Alle reeds gespeelde wedstrijden van het betreffende team worden ongeldig verklaard.                                                         

 

10. Opmaken van de competitiestand

Voor het opmaken van de eindstand geldt als volgorde:

1. Alle wedstrijden gewonnen betekent automatisch kampioenschap   

2. Totaal aantal setpunten. Indien dit gelijk is:  

3. Totaal aantal wedstrijdpunten. Indien dit gelijk is:   

4. Onderling resultaat tussen betreffende teams ( qua : a. setpunten b. wedstrijdpunten).

5. Voor het vaststellen van promotie en degradatie wordt eveneens gekeken naar het gamesaldo.

 

11. Tennisballen

Het thuisspelende ( =eerstgenoemde) team dient te zorgen voor KNLTB goedgekeurde tennisballen (per wedstrijd minimaal 6 ballen van een zelfde merk, kleur en kwaliteit). Indien het uitspelende team de kwaliteit van de tennisballen niet voldoende acht, is het thuisspelende team verplicht akkoord te gaan met nieuwe tennisballen van het uitspelende team.

 

12. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

 

 

D. Promotie/degradatie regeling*

*Promotie/degradatie regeling wordt herschreven na de poule-indeling.

 

Vrijdag damescompetitie
Ereklasse:

De nummers (4 en) 5 degraderen naar de hoofdklasse.

Hoofdklasse:

De nummers 1 promoveren naar de ereklasse. De nummers 5 degraderen naar de 1e klasse.

1e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de hoofdklasse. De nummers (4 en) 5 degraderen naar de 2e klasse.

2e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse. De nummers 5 degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse. De nummers 5 degraderen naar de 4e klasse.

4e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 3e klasse.

           

Zaterdag gemengde competitie

Ereklasse:

Nummer 6 van Ereklasse A gaat naar Ereklasse B.
Nummer 1 (en 2) van Ereklasse B gaat naar Ereklasse A.

De nummers 6 en 7 van Ereklasse B gaan naar de Hoofdklasse.

Hoofdklasse:

De nummers 1 promoveren naar de Ereklasse.

De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 1e klasse.

1e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse.

De nummers 7 degraderen naar de 2e klasse.

2e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse.

De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.

 

Let op:

Ter waarborging van een optimale poule-indeling op sterkte behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om van voornoemde promotie- en degradatieregeling af te wijken.

 

 

 

Zaterdag herencompetitie

Ereklasse:

De nummers 6 en 7 van Ereklasse A degraderen naar Ereklasse B en C.
De nummers (6 en) 7 van Ereklasse B en C degraderen naar de Hoofdklasse.
De nummers 1 van Ereklasse B en C promoveren naar Ereklasse A.

Hoofdklasse:

De nummers 1 promoveren naar de Ereklasse B en C.

De nummer (6 en) 7 degraderen naar de 1e klasse.

1e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse

De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 2e klasse.

2e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse.

De nummers 7 degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.     

De nummers 7 degraderen naar de 4e klasse.

4e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 3e klasse.      

 

Zaterdag damescompetitie

Hoofdklasse:

De nummers 6-7-8 degraderen naar de 1e klasse.

1e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse.

De nummers (7 en) 8 degraderen naar de 2e klasse.

2e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse.

De nummers (7 en) 8 degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.

De nummers 8 degraderen naar de 4e klasse.

4e klasse:

De nummers 1 promoveren naar de 3e klasse.

 

Let op:

Ter waarborging van een optimale poule-indeling op sterkte behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om van voornoemde promotie- en degradatieregeling af te wijken.

 

 


 

 

Bestuur FTO

J. Hofland                                                     voorzitter

L. Dubbers                                                     secretaris

P. van der Sar                                                 penningmeester

E. Sangers                                         

                                  

 

Wedstrijdcommissie

L. Dubbers

J. Hofland

L. Smeenk       competitieleider

E. Striekwold   competitieleider

 

Bankrelatie

ABN AMRO     IBAN  NL17ABNA0592291081

 

Wedstrijdsecretariaat

Hammerweg 8

8101 NE Raalte

Tel.:                 0572-355605

E-mail:             info@ftotennis.nl

Internet:         www.ftotennis.nl

 

 

 

 

Uitslagen en informatie op www.ftotennis.nl

 

Deelnemende tennishallen

                             

Bathmen                                          Hogeweg 24                                                                                 tapijt                    hardcourt schoen met profiel

Borne                                                Hosbekkeweg 5                               074-2665555                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Eibergen                                           De Mors 13                                      0545-473676                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Tenniscentrum Emmeloord          Pilotenweg 8                                   0527-620936                     tapijt/korrel        schoen met profiel

Enschede ’t Wooldrik                     Tegelerweg 74                                053-4315548                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Enschede Trifora                             Kotkampweg 65                             053 4344748                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Goor                                                  De Mossendam 6                           0547-275188                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Haaksbergen                                    Geukerdijk 94                                  053-5725233                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Hardenberg                                      Hessenweg 74                                 0523-267257                     kunstgravel         schoen met profiel

Kampen                                            Cellesbroekweg 2A                        038-3324196                     kunststofvloer    schoen met profiel, witte zool

Losser                                                De Smalmaat 42                             053-5386077                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Markelo                                            Potdijk 5a                                         0547-362853                    tapijt                    schoen met gladde zool

Raalte Ramele                                 Hammerweg 8                                0572-356308                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Steenwijk                                          JHW Pasmanweg 12                      0521-522992                     tapijt                    schoen met gladde witte zool

Uelsen BRD                                      Am Feriëngebiet 4                         0049 (0)5942988277               tapijt/korrel        schoen met profiel

Wapenveld                                       Klapperdijk 9C                                038-4478383                     kunstgras            schoen met profiel

Wierden De Stouwe                      Handelsweg 10                               0546-571030                     tapijt                    schoen met witte gladde zool

Zwolle PAF                                        Marsweg 4                       06-52317197 of 038-4216694               kunstgras            schoen met profiel

Zwolle ZLTB                                      Kon. Wilhelminastraat 32            038-4214826                     red court             schoen met profiel

Zwolle  TC’91 Stadshagen             Oude Wetering 43                         038-4202304                     kunstgras            Schoen met profiel

 

 

                VERPLICHT SCHOEISEL

Bij het spelen in een tennishal bent u verplicht het juiste schoeisel te gebruiken. Indien u nalaat het juiste schoeisel te dragen kunt u door de exploitant of diens personeel van de baan worden verwijderd.