• Racket & Fit Center Borne
  • Tennis Inn
  • Racketcentrum Ramele
  • Tennishal de Pothoek Markelo
  • De Stouwe
  • Tennishal Bathmen
  • Tennishal Stadshagen Zwolle

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan we zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daarmee handelen wij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de bescherming van uw privacy. We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u heeft. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze privacyverklaring, neemt dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?
FTO Tennis is een organisatie van tennishallen in Oost-Nederland. Wij organiseren meerdere indoor tenniscompetities in de winter.

Doel van de gegevensvastlegging
- Het optimaal kunnen bedienen van tennissers en het verbeteren van de dienstverlening.
- Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle tennissers.
- Het organiseren van competities.
- Het verstrekken van door u gevraagde informatie.
- Het versturen van service-gerichte informatie om onze tennissers te informeren, te interesseren en te betrekken.
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
- Archiefdoeleinden.
- Analytische en onderzoeksdoeleinden.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking (zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden) zal FTO Tennis die eisen uiteraard volgen. 

Welke gegevens worden verzameld?
Om onze producten en diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden en te leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Van de contactpersoon verzamelen we de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummers, mailadres, nationaliteit, betaalgegevens en tennisvereniging. Van alle spelers verzamelen wij: naam, geslacht, speelsterkte, teamnaam, uitslagen en eventueel KLTB-nummer en vereniging.

Delen van gegevens
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doelen. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doelen, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de FTO Tennis opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De inschrijving van onze competities gaat via toernooi.nl. Zie voor de privacyverklaring van toernooi.nl (https://www.toernooi.nl/support/privacy).

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. FTO Tennis bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging
We gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Onze systemen zijn goed beveiligd en we hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij FTO Tennis. Daarnaast heeft u recht op intrekking van verleende toestemming en het recht om een klacht in te dienen.

Bedrijfsgegevens
FTO Tennis
Hammerweg 8
8101 NE Raalte
Telefoon: 0572-355605
E-mailadres: info@ftotennis.nl