• Tennishal Stadshagen Zwolle
  • Racketcentrum Ramele
  • Tennishal Bathmen
  • De Stouwe
  • Tennis Inn
  • Racket & Fit Center Borne
  • Tennishal de Pothoek Markelo

Competitie Reglement 2019-2020

                                                                                        pagina

A. Algemeen

1. Federatie Tennishallen Oost Nederland                           3
2. Functie Competitie Reglement                                         3
3. Competitiesoorten en speeldagen                                    3
4. Speeltijden                                                                        3
5. Aanmeldingsprocedure                                                     3
6. Terugtrekken team                                                            3
7. Competitieklasse                                                               4
8. Inschrijfgeld 2019-2020                                                     4
9. Wedstrijdbescheiden                                                         4
10. Wijze van betaling                                                           4

B. De Competitie

1. Speelgerechtigd                                                                5
2. Team samenstelling                                                          5
3. Invullen wedstrijdformulier                                                5
4. Deelname aan meerdere competities                               6
5. Richtlijnen voor het indienen van een protest                   6

C. De wedstrijdregels

1. Duur wedstrijd                                                                   7
2. Puntentelling                                                                     7
3. Wanneer set winnaar                                                        7
4. Tijdsein                                                                              7
5. Wisselen van speelhelft                                                    8
6. Begin tweede set                                                              8
7. Verplaatsen van een wedstrijd                                          8
8. Niet uitspelen van een wedstrijd                                       8
9. Te laat komen of niet komen opdagen                              9
10. Opmaken van de competitiestand                                  9
11. Tennisballen                                                                    9
12. Slotbepaling                                                                    9

D. Promotie/degradatie regeling                                           10

Bestuur FTO en wedstrijdcommissie                                    12
Bankrelatie                                                                            12
Wedstrijdsecretariaat                                                             12
Deelnemende tennishallen                                                    13

 

A. Algemeen

1. Federatie Tennishallen Oost Nederland
De indoor wintercompetities worden georganiseerd door de FTO (Federatie Tennishallen Oost Nederland). De competitiewedstrijden worden gespeeld in circa twintig tennishallen, die bij de FTO zijn aangesloten.

2. Functie Competitie Reglement
De functie van het Competitie Reglement is:
1. Een reglement volgens welke FTO-competitiewedstrijden dienen te worden gespeeld.
2. Een handleiding voor deelnemers aan de FTO-seniorencompetities, volgens welke deze dienen te handelen in situaties waarin door partijen wordt getwijfeld over de juiste toepassing van het reglement en ‘onderling overleg’ tussen partijen niet tot overeenstemming leidt.
3. Een kennisbron voor FTO rechtspraak betrokken personen (FTO-wedstrijdcommissie).
4. Een dwingende richtlijn bij het nemen van beslissingen door de FTO-wedstrijdcommissie. Het FTO Competitie Reglement is in de loop der jaren voortdurend onderhevig aan wijzigingen en aanvullingen als gevolg van in de praktijk voorkomende situaties. In het reglement wordt ernaar gestreefd de ‘nuchtere regels’ zo mogelijk toe te lichten met ‘Gevallen’ en ‘Vragen’ uit de praktijk. Zoals gebruikelijk in de tennisport zal in ‘Gevallen’ waarin het Competitie Regelement niet voorziet na hoor en wederhoor van partijen door de wedstrijdcommissie een bindende beslissing worden genomen.

3. Competitiesoorten en speeldagen
De FTO-competitie bestaat uit de volgende onderdelen:
- Dames Vrijdag: Het streven is een poulegrootte van 5 teams, met 8 speeldagen(uit & thuis)
- Dames Zaterdag: Het streven is een poulegrootte van 8 teams, met 7 speeldagen
- Heren Zaterdag: Het streven is een poulegrootte van 7 teams, met 12 speeldagen
- Gemengd Zaterdag: Het streven is een poulegrootte van 7 teams, met 12 speeldagen.
De poulegrootte is afhankelijk van het aantal inschrijvingen

4. Speeltijden
De Dames Vrijdag wordt gespeeld tussen 9.00 en 13.00 uur.
De Dames, Heren en Gemengd Zaterdag wordt gespeeld tussen 9.00 en 20.00 uur.

5. Aanmeldingsprocedure
Een team kan inschrijven via toernooi.nl. Ook kan men zich aanmelden door het ingevulde inschrijfformulier te sturen naar de FTO. Het team wordt geacht zich voor 1 juli 2019 (zaterdagcompetitie) aan te melden. Voor de vrijdag competitie is de sluitingsdatum 16 juni 2019. Na 1 juli kunnen teams alleen nog worden geplaatst indien er plaats is in de poule en er wordt dan € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.

6. Terugtrekken team
Na inschrijving is deelname definitief. Terugtrekking betekent dat het volledige inschrijfgeld moet worden betaald.

7. Competitieklasse
De FTO-competities worden ingedeeld in verschillende klassen. Aangemelde teams worden op speelsterkte ingedeeld.

8. Inschrijfgeld 2019-2020
De hoogte van het inschrijfgeld is:
- Dames Vrijdag               € 350,00
- Dames Zaterdag            € 360,00
- Heren Zaterdag              € 595,00
- Gemengd Zaterdag       € 595,00

9. Wedstrijdbescheiden
In de maand augustus ontvangt de aanvoerder van elk team per mail een set wedstijdbescheiden.
Deze wedstrijdbescheiden bevatten de volgende formulieren:
- Een competitieprogramma
- Een adressenlijst van de hallen, met voorgeschreven schoeisel
- Het competitie reglement
- Een teamlijst met alle gegevens van de spelers

10. Wijze van betaling
Eind september wordt de factuur met de competitiebijdrage gemaild, deze dient binnen twee weken te worden betaald. Bij een ander factuuradres (bijvoorbeeld bedrijf of sponsor) dient de aanvoerder zelf te zorgen voor het doorsturen van de nota. De aanvoerder blijft verantwoordelijk voor de volledige betaling.
Een team dat niet binnen een door de penningmeester vast te stellen redelijke termijn heeft voldaan aan zijn financiële verplichting, kan verdere deelname aan de competitie worden ontzegd.

 

B. De Competitie

1. Speelgerechtigheid
Om deel te kunnen nemen aan de FTO-competitie dienen spelers op de eerste speeldag de leeftijd van 17 jaar het hebben bereikt. Als men jonger is dan 17 jaar kan dispensatie worden verleend door het wedstrijdsecretariaat.

2. Team samenstelling
Teamleden dienen zoveel te beschikken over een gelijke speelsterkte. Indien de speelsterkte binnen een team ver uiteenloopt, wordt het team ingedeeld aan de hand van de sterkste speler, dit ter beoordeling van de competitieleider.

3. Invullen wedstrijdformulier
De aanvoerders (of diens plaatsvervangers) zijn verplicht voor aanvang van de wedstrijd de opstelling van hun team op het wedstrijdformulier in te vullen en na controle met de opstelling van de tegenstander voor akkoord te paraferen. Het initiatief voor het invullen van het wedstrijdformulier dient uit te gaan van het thuisspelende (=eerstgenoemde) team.

Tevens zijn de aanvoerders verplicht de speelsterktepasjes te tonen van de spelers die op de betreffende competitiedag deel uitmaken van het team. Na afloop van de wedstrijd dienen de aanvoerders te tekenen voor akkoord met de uitslagen.

Let op:
1. Een niet van tevoren ingevuld wedstrijdformulier betekent dat de teamopstelling door beide teams wordt geaccepteerd.
2. Het invullen van het wedstrijdformulier na afloop van de wedstrijd is voor eigen risico van de teams. Dit betekent dat een ingediend protest ten aanzien van de teamopstelling niet in behandeling wordt genomen.

Onregelmatigheden betreffende de opstelling kunnen eventueel voor aanvang van de wedstrijd worden genoteerd. Men kan dan ‘onder protest spelen’ (zie richtlijnen voor het indienen van een protest).

a. Teamopstelling
Bij de teamopstelling wordt gebruik gemaakt van de KNLTB-dubbelspel speelsterkteregeling (zie verder onder punt c, d en e).

b. Invallers
Een invaller mag geen hogere speelsterkte hebben dan degene voor wie wordt ingevallen. Voor uitzonderingen dient men van tevoren contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat. Het uitkomen voor meer dan één team in dezelfde poule is niet toegestaan. Het uitkomen voor twee verschillende teams op één competitiedag in dezelfde competitiesoort in dezelfde poule is niet toegestaan.

c. Opstelling gemengd team
Deze competitie bestaat uit het spelen van een damesdubbel, een herendubbel en twee gemengd dubbels. Verplichte volgorde van spelen:
1e uur        1 damesdubbel en 1 herendubbel
2e uur        2 gemengd dubbels

Het puntentotaal van het 1e GD moet hetzelfde of lager zijn dan het 2e GD.
Het puntentotaal van het 2e GD moet hetzelfde of hoger zijn dan het 1e GD.

d. Opstelling heren- en damesteam
Deze competitie bestaat uit het spelen van heren-/damesdubbels.

Verplichte volgorde van spelen:
1e uur        1e en 2e herendubbel/damesdubbel
2e uur        3e en 4e herendubbel/damesdubbel in gewijzigde samenstelling.

Het puntentotaal van het 1e HD/DD moet hetzelfde of lager zijn dan het 2e HD/DD.
Het puntentotaal van het 2 HD/DD moet hetzelfde of hoger zijn dan het 1e HD/DD.

De 3e en 4e HD/DD combinatie wordt gevormd door die spelers die in de 1e en de 2e HD/DD niet samen gespeeld hebben, de 3e HD/DD combinatie wordt gevormd door twee spelers die samen een lager of hetzelfde aantal speelsterktepunten hebben, als de 4e HD/DD combinatie. Het is dus mogelijk dat de 3e HD/DD combinatie een lager aantal speelsterkte punten heeft dan de 1e HD/DD combinatie.

e. 5e en 6e speler
Zowel in de gemengde als in de heren/dames competitie kan men ook een 5e en of 6e speler laten meespelen. De opstelling van deze speler dient te voldoen aan de onder 3c en 3d genoemde speelsterkteregeling.

4. Deelname aan meerdere competities
Het is mogelijk om zowel aan de heren- of damescompetitie als aan de gemengde competitie deel te nemen. Bij deelname aan twee zaterdagcompetities kan in principe geen verhinderdata worden opgegeven.

5. Richtlijnen voor het indien van een protest
Indien de teamopstelling op het wedstrijdformulier heeft plaatsgevonden kunnen door één aanvoerder of beide aanvoerders onjuistheden in deze opstelling worden geconstateerd. Men kan dan eventueel ‘onder protest spelen’. Dit dient voor de aanvang van de wedstrijd mondeling te worden meegedeeld aan de aanvoerder of plaatsvervanger van de tegenpartij die eventueel ‘in overtreding’ is. Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen op het officiële wedstrijdformulier geplaatst met daarbij onder aan de bladzijde: ‘onder protest gespeeld door team’: ...........

Hierna moeten beide aanvoerders het wedstrijdformulier ondertekenen. Degene die het protest gaat indienen op dient op de achterzijde van het wedstrijdformulier in het kort de reden van het protest te omschrijven en te voorzien van zijn of haar handtekening en even eens te laten ondertekenen door de aanvoerder van de tegenpartij. Het wedstrijdformulier wordt hierna ingeleverd bij het dienstdoende personeel in de hal met de opmerking dat ‘onder protest’ is gespeeld. De wedsstrijdcommissie zal het protest behandelen en na hoor en wederhoor eventueel besluiten de wedstrijd over te laten spelen of de einduitslag aan te passen. De wedstrijdcommissie zal haar bevinden en de eventueel te nemen sancties meedelen aan de betrokken teams.

 

C. De wedstrijdregels
 

1. Duur wedstrijd
Een FTO-competitie wedstrijd bestaat uit vier dubbel speelpartijen. Er wordt op twee naast elkaar liggende banen gespeeld. Wedstrijdduur: 2 sets tot 5 games, met tiebreak op de stand 4-4. Maximum speeltijd per partij 60 minuten. Het einde van de speeltijd wordt aangegeven middels een geluidssignaal. Het einde van de speeltijd is tevens het begin van de volgende speeltijd. Teams kunnen voor aanvang van de wedstrijd onderling besluiten om de eerste twee partijen volledig uit te spelen en aansluitend te starten met de 3e en 4e partij. De totale wedstrijd duurt inclusief inspelen twee uur.

2. Puntentelling
Iedere dubbel speelt twee sets tot de 5, in totaal dus 8 sets. Elke gewonnen set levert 1 setpunt op. Men speelt 8 sets, dus kunnen uitslagen voorkomen van 8-0, 7-1, 6-2, 5-3 en 4-4.

3. Wanneer set winnaar
In de set wordt gespeeld tot 5 games. De dubbelcombinatie die het eerst 5 games heeft gehaald, is set winnaar, dus kunnen uitslagen voorkomen van 5-1, 5-2, 5-3. Bij de stand 4-4 wordt een tiebreak gespeel. De winnaar van de tiebreak wint dan de set met 5-4.

4. Tijdsein
Na het 1e en 2e uur klinkt een geluidssignaal. Men dient dan meteen te stoppen met de partij (tenzij voor aanvang van de wedstrijd in overleg is afgesproken om de eerste 2 partijen volledig uit te spelen). De slagenwisseling tijdens het geluidssignaal telt niet meer mee voor de stand. Indien de stand tijdens het geluidssignaal volledig gelijk is (bijvoorbeeld 3-3, 30-30) dan wordt door de aan beurt zijnde speler geserveerd door een beslissende extra slagenwisseling.

Wat nu te doen?
Is de stand 3-2 voor combinatie A: A is set winnaar (3-2 op het wedstrijdformulier invullen in het voordeel van A). Is de stand 3-3 en 15-0 in de game voor combinatie A, A is set winnaar (4-3 op het wedstrijdformulier invullen in het voordeel van A). Is de stand 3-3 en in de game 0-0 en combinatie B is aan de beurt voor de service dan serveert combinatie B voor 1 slagenwisseling. Stel dat B het winnende punt scoort dan is het 15-0 en is B set winnaar (4-3 noteren op het wedstrijdformulier in het voordeel van B). De stand is 4-4 in de set en men is inmiddels bezig met het spelen van een tiebreak. Is de stand 4-1 in de tiebreak voor combinatie A, dan onmiddellijk stoppen want A is set winnaar (5-4 noteren op het wedstrijdformulier in het voordeel van A). Is de stand 3-3 in de tiebreak, dan op het geluidssignaal onmiddellijk stoppen. Om de winnaar vast te stellen, serveert de aan de beurt zijnde speler voor de laatste slagenwisseling. Stel dat B aan de beurt is om te serveren, dan serveert B voor de laatste slagenwisseling. Stel dat B het winnende punt scoort, dan is B set winnaar (5-4 noteren op het wedstrijdformulier in het voordeel van B).

Indien binnen 1 uur de eerste set van de partij nog niet is afgespeeld, dan zal het tijdsein het einde inluiden van de 1e set. Op dat moment moet men echter nog wel beginnen met de 2e set en wel als volgt: de combinatie die aan de beurt is om te serveren serveert voor één slagenwisseling. Winnaar van deze slagenwisseling (er moet wel één punt gemaakt worden) wint dan de 2e set. Indien het eindsignaal klinkt van het 2e uur en er moet nog een beslissende slagenwisseling plaatsvinden, dient aan de volgende gebruikers van de baan verzocht te worden even te wachten. Na de beslissende slagenwisseling dient men de baan dan onmiddellijk te verlaten.

5. Wisselen van speelhelft
Men is verplicht van speelhelft te wisselen, zoals dat gebruikelijk is bij de regels van het tennisspel. In onderling overleg voor aanvang van de wedstrijd kan besloten worden pas na het spelen van een set te wisselen.

6. Begin tweede set
De ontvangende partij bij het spelen van de laatste game c.q. het eerste punt van de tiebreak van de 1e set, begint in de 2e set met de service.

7. Verplaatsen van een wedstrijd
Voor een goed verloop van de competitie is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan het vastgestelde wedstrijdschema. Indien een team niet compleet is, dient men tijdig voor invallers van dezelfde of lagere speelsterkte te zorgen.

Mocht het niet lukken om invallers te vinden, dan kan de wedstrijd worden verplaatst. Hierbij gelden de volgende regels en stappen:
1. FTO Tennis gaat ervan uit dat alle wedstrijden worden gespeeld en dus worden ingehaald.
2. Verplaatsingen gaan altijd via het kantoor van FTO Tennis, niet via de hallen.
3. Verhinderingen kunnen tot vrijdag 14:30 uur worden doorgegeven aan FTO Tennis. Na deze tijd dient het team zelf de tegenstander en de hal af te bellen.
4. De verplaatsingskosten zijn € 35,00 voor het team dat de verplaatsing aanvraagt.
5. Als het aanvragende team de wedstrijd niet wil inhalen, wordt er ook € 35,00 in rekening gebracht.
6. FTO Tennis stelt aan beide teams één of indien mogelijk twee nieuwe speeldata voor. Beide teams kunnen aangeven of ze dan een team compleet kunnen krijgen. Mochten de teams er niet uitkomen, dan wordt indien mogelijk een nieuwe datum voorgelegd.
7. Als het in het in het uiterste geval niet lukt om een nieuwe datum te vinden, kan FTO Tennis bepalen dat de oorspronkelijke speeldatum geldt.
8. Als beide teams akkoord gaan met de inhaaldatum, wordt gecontroleerd of de hal nog beschikbaar is.
9. Tenslotte ontvangen beide teams een bericht van de definitieve wedstrijdverplaatsing.
10. Indien FTO Tennis aan het eind van de competitie vaststelt, dat het niet meer mogelijk is om een niet-gespeelde wedstrijd in te halen, wordt er geen € 35,00 in rekening gebracht.

8. Niet uitspelen van een wedstrijd
Kan een wedstrijd door overmacht (bijvoorbeeld het uitvallen van het licht) niet worden uitgespeeld, dan zal de competitieleiding een nieuwe datum vaststellen. De tot dan bereikte stand wordt gehandhaafd.

9. Te laat komen of niet komen opdagen
Bij afwezigheid van een volledig team dient het wel aanwezige team direct telefonisch contact te zoeken met het afwezige team.
De volgende regels gelden voor te laat komen of niet komen opdagen:
a. 0-15 minuten te laat: beginnen met 0-3 achterstand.
b. 15-30 minuten te laat: 1e set van de 1e en 2e partij wordt verloren verklaard
Stand 0-2. Men dient te starten met de 2e set van de 1e en 2e partij.
c. 30-60 minuten te laat: 1e en 2e partij wordt verloren verklaard. Stand 0-4. Men dient te starten met de 3e en 4e partij.
d. meer dan 60 minuten te laat: de wedstrijd wordt als verloren verklaard. Uitslag 0-8.

Indien het aanwezige team 30 minuten na aanvang van de wedstrijd vertrekt en het afwezige team binnen 30 minuten komt opdagen wordt de uitslag 4-4. Het aanwezige team dient dus minimaal 60 minuten te wachten voordat de wedstrijd met 8-0 gewonnen wordt verklaard.

Bij afwezigheid van een gedeelte van het team dienen de wel aanwezige spelers de partijen te spelen die mogelijk zijn. Voor de niet aanwezige spelers gelden voorgaande regels m.b.t. te laat komen c.q. niet op komen dagen.

Wanneer een team niet komt opdagen, wordt een boete opgelegd van € 35,-
Wanneer een team voor de 2e keer niet is komen opdagen zonder opgave van redenen wordt een boete opgelegd van € 100,- en wordt het team uit de competitie genomen. Alle reeds gespeelde wedstrijden van het betreffende team worden ongeldig verklaard.

10. Opmaken van de competitiestand
Voor het opmaken van de eindstand geldt als volgorde:
1. Alle wedstrijden gewonnen betekent automatisch kampioenschap
2. Totaal aantal setpunten. Indien dit gelijk is:
3. Totaal aantal wedstrijdpunten. Indien dit gelijk is:
4. Onderling resultaat tussen betreffende teams (qua: a. setpunten b. wedstrijdpunten).
5. Voor het vaststellen van promotie en degradatie wordt eveneens gekeken naar het gamesaldo.

11. Tennisballen
Het thuisspelende (=eerstgenoemde) team dient te zorgen voor KNLTB goedgekeurde tennisballen (per wedstrijd minimaal 6 ballen van eenzelfde merk, kleur en kwaliteit). Indien het uitspelende team de kwaliteit van de tennisballen niet voldoende acht, is het thuisspelende team verplicht akkoord te gaan met nieuwe tennisballen van het uitspelende team.

12. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

 

D. Promotie/degradatie regeling*
* Promotie/degradatie regeling wordt herschreven na de poule-indeling.

Indien een team niet volgens het Competitie Reglement wil promoveren of degraderen, dient een schriftelijke motivatie te worden ingediend. Hiervoor is een apart formulier beschikbaar: Verzoek om promotie/degradatie.
 

Vrijdag Dames Competitie
Ereklasse:

De nummers (4 en) 5 degraderen naar de Hoofdklasse.
 

Hoofdklasse:
De nummers 1 promoveren naar de Ereklasse.
De nummers (4 en) 5 degraderen naar de 1e klasse.
 

1e Klasse:
De nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse.
De nummers (4 en) 5 degraderen naar de 2e klasse.
 

2e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse.
De nummers (4 en) 5 degraderen naar de 3e klasse.
 

3e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.
De nummers (4 en) 5 degraderen naar de 4e klasse.
 

4e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 3e klasse.

Zaterdag Gemengde Competitie
Ereklasse:

Nummer 6 van Ereklasse A gaat naar Ereklasse B.
Nummer 1 (en 2) van Ereklasse B gaat naar Ereklasse A.
De nummers (6 en) 7 van Ereklasse B gaan naar de Hoofdklasse.
 

Hoofdklasse:
De nummers 1 promoveren naar de Ereklasse.
De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 1e klasse.
 

1e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse.
De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 2e klasse.
 

2e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse.
De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.
 

Let op:
Ter waarborging van een optimale poule-indeling op sterkte behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om van voornoemde promotie- en degradatieregeling af te wijken.

 

Zaterdag Heren Competitie

Ereklasse:
De nummers (6 en) 7 van Ereklasse A degraderen naar Ereklasse B en C.
De nummers (6 en) 7 van Ereklasse B en C degraderen naar de Hoofdklasse.
De nummers 1 van Ereklasse B en C promoveren naar Ereklasse A.

Hoofdklasse:
De nummers 1 promoveren naar de Ereklasse B en C.
De nummer (6 en) 7 degraderen naar de 1e klasse.

1e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse.
De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 2e klasse.

2e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse.
De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.
De nummers (6 en) 7 degraderen naar de 4e klasse.

4e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 3e klasse.

Zaterdag Dames Competitie

Hoofdklasse:
De nummers 6-7-8 degraderen naar de 1e klasse.


1e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse.
De nummers (7 en) 8 degraderen naar de 2e klasse.

2e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse.
De nummers (7 en) 8 degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.
De nummers (7 en) 8 degraderen naar de 4e klasse.

4e klasse:
De nummers 1 promoveren naar de 3e klasse.

Let op:
Ter waarborging van een optimale poule-indeling op sterkte behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om van voornoemde promotie- en degradatieregeling af te wijken.

 

Bestuur FTO
J. Hofland                        voorzitter
T. Tenten                          secretaris
P. van der Sar                  penningmeester
E. Sangers
 

Wedstrijdcommissie
J. Hofland
L. Smeenk                        competitieleider
E. Striekwold                    competitieleider

Bankrelatie
ABN-AMRO IBAN NL17 ABNA 0592 2910 81

Wedstrijdsecretariaat
FTO Tennis
Hammerweg 8
8101 NE Raalte
Tel:            0572-355605
E-mail:      info@ftotennis.nl
Internet:    www.ftotennis.nl

 

 

 


Uitslagen en informatie op www.ftotennis.nl

 

 

Deelnemende Tennishallen

 

Bathmen

Hogeweg 24

0570-545291

Hardcourt plexipave

Hardcourt schoen met profiel

Borne

Hosbekkeweg 5

074-2665555

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Eibergen

De Mors 13

0545-473676

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Emmeloord

Pilotenweg 8

0527-620936

Tapijt/korrel

Schoen met profiel

Enschede ’t Wooldrik

Tegelerweg 74

053-4315548

Hardcourt plexipave

Schoen met profiel of witte gladde zool

Enschede Trifora

Kotkampweg 65

053-4344748

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Goor

De Mossendam 6

0547-275188

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Haaksbergen

Geukerdijk 94

053-5725233

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Hardenberg

Hessenweg 74

0523-267257

Kunstgravel

Schoen met profiel

Kampen

Cellesbroekweg 2A

038-3324196

Hardcourt plexipave

Schoen met profiel, witte zool

Losser

De Smalmaat 42

053-5386077

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Markelo

Potdijk 5a

0547-362853

Tapijt

Schoen met gladde zool

Raalte

Hammerweg 8

0572-356308

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Steenwijk

JHW Pasmanweg 12

0521-522992

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Uelsen BRD

Am Feriëngebiet 4

0049 (0)5942988277

Tapijt/korrel

Schoen met profiel

Wierden

Handelsweg 10

0546-571030

Tapijt

Schoen met witte gladde zool

Zwolle ZLTB

Kon. Wilhelminastraat 32

038-4214826

Red court

Schoen met profiel

Zwolle TC’91 Stadshagen

Oude Wetering 43

038-4202304

Kunstgras

Schoen met profiel

 

 

Verplicht schoeisel

Bij het spelen in een tennishal bent u verplicht het juiste schoeisel te gebruiken. Indien u nalaat het juiste schoeisel te dragen, kunt u door de exploitant of diens personeel van de baan worden verwijderd.